Pseudo-Epiphanius, Notitia Episcopatuum

Pseudo-Epiphanius, Notitia Episcopatuum (Protocol order of Bishoprics) of the Patriarchate of Constantinople, possibly from around 640 CE, supplemented by the Greek provinces of Hierocles, Synecdemus, both Greek texts in the public domain, transliterated/formatted by Brady Kiesling. This text has 461 tagged references to 392 ancient places.
CTS URN: urn:cts:greekLit:tlg2021.tlg027; Wikidata ID: Q87769111; Trismegistos: authorwork/11105     [Open Greek text in new tab]

§ 1.1  The exposition of senior patriarchs and metropolitans by Epiphanios, Archbishop of Cyprus
1. Patriarch of Rome
2. Patriarch of Constantinople
3. Patriarch of Alexandria
4. Patriarch of Antioch
5. Patriarch of Jerusalem

Event Date: 640 GR

§ 2.1  Metropolitans:
1. Province of Cappadocia: Kaisareia
2. Province of Asia: Ephesos
3. Province of Europe: Herakleia
4. Province of Galatia: Ankyra
5. Province of Hellespontos: Kyzikos
6. Province of Lydia: Sardeis
7. Province of Bithynia: Nikomedeia
8. Province of Bithynia: Nikaia
9. Province of Bithynia: Chalkedon
10. Province of Pamphylia: Side
11. Province of Armenia: Sebasteia
12. Province of Helenopontos: Amasia
13. Province of Armenia 1: Melitene
14. Province of Cappadocia 2: Tyana
15. Province of Paphlagonia: Gangra
16. Province of Honoria: Klaudioupolis
17. Province of Pontos: Neokaisareia
18. Province of Galatia: Pisinous
19. Province of Lycia: Myra
20. Province of Caria: Stauroupolis
21. Province of Phrygia: Laodikia
22. Province of Phrygia Salutaris: Synada
23. Province of Lykaonia: Ikonion
24. Province of Pisidia: Antiocheia
25. Province of Pamphylia: Perge
26. Province of Cappadocia: Mokesos
27. Province of Lazike: Phasis
28. Province of Thrace: Philippoupolis
29. Province of Europe: Traianoupolis
30. Province of Cyclades: Rhodos
31. Province of Haimimontos: Adrianoupolis
32. Province of Haimimontos: Markianoupolis
33. Province of Phrygia Kapatiane: Hierapolis

Event Date: 640 GR

§ 3.1  Autocephalous archbishoprics
1. Province of Mysia: Odysos
2. Province of Skythia: Tome
3. Province of Europe: Bizye
4. Province of Paphlagonia: Pompeioupolis
5. Province of Asia: Smyrna
6. Province of Isauria: Leontopolis
7. Province of Rodope: Maronia
8. Province of Bithynia: Apamia
9. Province of Rodope: Maximianoupolis
10. Province of Galatia: ton Germion
11. Province of Europe: Arkadioupolis
12. Province of Thrace: Berone
13. Province of Lesbos island: Mitylene
14. Province of Hellespontos: Parion
15. Province of Caria: Miletos
16. Province of Thrace: Nikopolis
17. Province of Nesos: Prokonesos
18. Province of Rodope: Anchialos
19. Province of Europe: Selybria
20. Province of Lesbos island: Methymne
21. Province of Bithynia: Kios
22. Province of Europe: Aproi
23. Province of Rodope: Kympsalon
24. Province of Zechia: Cherson
25. Province of Zechia: Bosporos
26. Province of Zechia: Nikopsis
27. Province of Isauria: Kotradon
28. Province of Helenopontos: Euchaiton
29. Province of Kyklades: Karpathos
30. Province of Rodope: Ainos
31. Province of Europe: Drizeparon
32. Province of Haimimontos: Mesembria
33. Province of Armenia: Herakleioupolis
34. Province of Abasgia: Sebastopolis

Event Date: 640 GR

§ 4.1  Regarding subordinate bishops
Province of Cappadocia:
The Metropolis of Kaisareia has five cities and/or bishops under it:
- Basilikai thermai
- Nysa
- Theodosioupolis Armenias
- Kamouliana
- Kikisos

Event Date: 640 GR

§ 4.2  Province of Asia:
The Metropolis of Ephesos has 36 cities and/or bishops under it:
- Hypepa
- Tralleis
- Magnesia on the Maiandros
- Elaia
- Adramytion
- Assos
- Gargara
- Mastaura
- Kaloe
- Brioula
- Pittane
- Myrine
- Phokia
- Aurelioupolis
- Nysse
- Maschakomeis
- Metropolitai
- Bareta
- Magnesia and Anelion
- Aninata
- Pergamos
- Priele
- Arkadioupolis
- Aneas Aule
- Dios hieron
- Augaza
- Sieis
- Kolophone
- Lebedos
- Teos
- Erythrai
- Eklyzomenina
- Antandros
- Theodosioupolis Perperines
- Kyme
- Palaioupolis

Event Date: 640 GR

§ 4.3  Province of Europe Thrace:
The Metropolis of Herakleia has 5 cities and/or bishops under it:
- of Panion
- Kallipolis
- Cherronesos
- Kyla
- Raidestos

Event Date: 640 GR

§ 4.4  Province of Galatia:
- The Metropolis of Ankyra has 7 cities and/or bishops under it:
- Tabia
- Helioupolis
- Aspone
- Berinoupolis
- Mnezon
- Kine
- Anastasioupolis

Event Date: 640 GR

§ 4.5  Province of Hellespontos:
- The Metropolis of Kyzikos has 12 cities and/or bishops under it:
- Germe
- Pemanenos
- Oke
- Sasabaris
- Adrianou therai
- Lampsakos
- Abydos
- Dardanos
- Ilion
- Troas
- Pionia
- Melitoupolis

Event Date: 640 GR

§ 4.6  Province of Lydia:
- The Metropolis of Sardeis has 26 cities and/or bishops under it:
- Philadelphia
- Tripolis
- Thyateira
- Settoi
- Aurelioupolis
- Tripolis
- Gordes
- Tralle
- Saloi
- Silandos
- Maionia
- Apollonos hieron
- Hyrkanis
- Moustine
- Akrasos
- Apollonias
- Attaleia
- Bage
- Blandon
- Mesotymolon
- Hierokaisareia
- Dalde
- Keraseis
- Stratonikeia
- Gabala
- Sattala
- Hermoukapeleia

Event Date: 640 GR

§ 4.7  Province of Bithynia:
- The Metropolis of Nikomedeia has 8 cities and/or bishops under it:
- Prousa or Theoupolis
- Basilinoupolis
- Prainetos
- Apollonias
- Daskylion
- Gallos
- Neokaisareia
- Kolasia or Lophoi
- The Metropolis of Nikaia has 3 cities and/or bishops under it:
- Modrine or Melitos
- Linoe
- Gordoserboi
- The Metropolis of Kalchedon

Event Date: 640 GR

§ 4.8  Province of Pamphylia:
- The Metropolis of Side has 16 cities and/or bishops under it:
- Selge
- Aspendos
- Ettene
- Horymne
- Kasoi
- Semneis
- Karalia
- Karakision
- Syedra
- Mylome or Ioustinianoupolis
- Ouamandra
- Dalisandon
- Isba
- Lyrbe
- Kolybrassos
- Manauga

Event Date: 640 GR

§ 4.9  Province of Armenia 2:
- The Metropolis of Sebastia has 5 cities and/or bishops under it:
- Sebastoupolis
- Nikopolis
- Sattala
- Koloneia
- Berisse

Event Date: 640 GR

§ 4.10  Province of Helenopontos:
- The Metropolis of Amasia has 6 cities and/or bishops under it:
- Aminsos
- Sinope
- Ibora
- Andrapa
- Zalicha or Leontopolis
- Zeloi

Event Date: 640 GR

§ 4.11  Province of Armenia:
- The Metropolis of Melitene has 5 cities and/or bishops under it:
- Arke
- Koukousos
- Arabissos
- Ariarathe
- Komana

Event Date: 640 GR

§ 4.12  Province of Cappadocia 2:
- The Metropolis of Tyana has 3 cities and/or bishops under it:
- Kybistra
- Phaustinoupolis
- Sasima

Event Date: 640 GR

§ 4.13  Province of Paphlagonia:
- The Metropolis of Gangra has 4 cities and/or bishops under it:
- Amastris
- Iounoupolis
- Dadybra
- Soroi

Event Date: 640 GR

§ 4.14  Province of Honorias:
- The Metropolis of Klaudioupolis has 5 cities and/or bishops under it:
- Herakleia of Pontos
- Prousias
- Tios
- Krateia
- Adrianoupolis

Event Date: 640 GR

§ 4.15  Province of Pontos Polemoniakos:
- The Metropolis of Neokaisareia has 4 cities and/or bishops under it:
- Trapezous
- Kerasous
- of Polemonion
- Komana

Event Date: 640 GR

§ 4.16  Province of Galatia 2:
- The Metropolis of Pisinous has 7 cities and/or bishops under it:
- of Amorion
- Klanaos
- Eudoxias
- Petanisos
- Troknada
- Germokoloneia
- Palia

Event Date: 640 GR

§ 4.17  Province of Lycia:
- The Metropolis of Myra has 36 cities and/or bishops under it:
- Mastaura
- Telmesos
- Elimyra
- Araxe
- Aprilla
- Apodaleia
- Orykanda
- Tatloi
- Arnea
- Sidyma
- Zenonoupolis
- Olympos
- Tlos
- Korydala
- Kanos
- Akrassos
- Xanthos
- Bobon or Sophianoupolis
- Markiane
- Oinounda
- Choma
- Phellos
- Antiphellos
- Phaseleias
- Rodiapolis
- Akalissos
- Lebesos
- Akandroi
- Palaiotoi
- Eudokias or Ioustinoupolis
- Komna
- Patara
- Balboura
- Nesoi
- Kyanea
- Melonitoi

Event Date: 640 GR

§ 4.18  Province of Caria:
- The Metropolis of Stauroupolis has 28 cities and/or bishops under it:
- Kibyra
- Sizoi
- Herakleia Salbakon
- Apollonias
- Herakleia Lakymon
- Tabai
- Larbon
- Antiocheia Maiandrou
- Tapassai
- Harpasa
- Neapolis
- Orthosia
- Anotetartes
- Labanda
- Stratonikeia
- Alkanda
- Mylasa
- Meizon
- Iassos
- tou Barbyliou
- Halikarnasos
- Hylarima
- Knidos
- Metaba
- Myndos
- tou Hierou
- Kindrama
- Keramos

Event Date: 640 GR

§ 4.19  Province of Phrygia Kappatiane:
- The Metropolis of Laodikeia has 17 cities and/or bishops under it:
- Tiberioupolis
- Azanon
- Ankyra Synaou
- Peltai
- Appia
- Kadoi
- Ikria
- Elouza
- Tranoupolis
- Sebasteia
- Eumeneia
- Timenos theron
- Agathoukomeoi
- Alioi
- Tripolis
- Attanasos
- Siblios

Event Date: 640 GR

§ 4.20  Province of Phrygia Salutaris:
- The Metropolis of Synada has 24 cities and/or bishops under it:
- Kotyaeion
- Dorylaion
- Nakoleia
- Dokimion
- Medaion
- Ipsos
- Promnesos
- Meros
- Sibindos
- Polybotos
- Phyteia
- Hierapolis
- Eukarpia
- Lyssias
- Augoustopolis
- Brozou
- Otros
- Lykaon
- Stektorion
- Kinnaborion
- Kone Demetropoles
- Skordaspia
- Nikoupolis
- Aurokla

Event Date: 640 GR

§ 4.21  Province of Lykaonia:
- The Metropolis of Ikonion has 14 cities and/or bishops under it:
- Lystra
- Ouasada
- Amblada
- Oumanada
- Misthia
- Laranda
- Bareta
- Derbe
- Sanatra
- Kanou
- Berinoupoliopsianon
- Galbanos
- Lystra
- Perta

Event Date: 640 GR

§ 4.22  Province of Pisidia:
- The Metropolis of Antiocheia has 18 cities and/or bishops under it:
- tou Philomeliou
- Sagalasos
- Sozoupolis
- Apamia of Kenoos
- Raion
- Baris
- Adrianoupolis
- Limena
- Neapolis
- Laodikia Kekaumene
- Seleukia Sidera
- Adada
- Zozela
- Timbrias
- Tymandos
- Ioustinianoupolis
- Metropolis
- Pappa

Event Date: 640 GR

§ 4.23  Province of Pamphylia:
- The Metropolis of Perge has 18 cities and/or bishops under it:
- Attalia
- Eudoxias
- Telmesos
- Sindos
- Maximianoupolis
- Lagina
- Palaioupolis
- Kremnos
- Koudroula
- Peltinessos
- Aresasos
- Pougla
- Adriane
- Diketanaura
- Sandida
- Barae
- Sylaion
- Perbaina

Event Date: 640 GR

§ 4.24  Province of Cappadocia:
- The Metropolis of Mokesos has 4 cities and/or bishops under it:
- Nazianzos
- Koloneia
- Parnassos
- Doara

Event Date: 640 GR

§ 4.25  Province of Lazike:
- The Metropolis of Phasis has 4 cities and/or bishops under it:
- Rodopolis
- Saesina
- Petrai
- Ziganea

Event Date: 640 GR

§ 4.26  Province of Thrace:
- The Metropolis of Philippoupolis has 3 cities and/or bishops under it:
- Diokletianoupolis
- Sebastoupolis
- Diospolis

Event Date: 640 GR

§ 4.27  Province of Europe:
- The Metropolis of Traianou[polis] has 2 cities and/or bishops under it:
- [To]Peron
- Anastasioupolis

Event Date: 640 GR

§ 4.28  Province of Cyclades islands:
- The Metropolis of Rhodes has 12 cities and/or bishops under it:
- Samos
- Chios
- Kos
- Naxia
- Thera
- Paros
- Leros
- Andros
- Tenos
- Melos
- Pissyne [Amorgos?]

Event Date: 640 GR

§ 4.29  Province of Haimimontos:
- The Metropolis of Adrianon has 5 cities and/or bishops under it:
- Mesembria
- Sozopolis
- Ploutinoupolis
- Anastasioupolis
- Tzoida
- The Metropolis of Markiano[polis] has 5 cities and/or bishops under it:
- Rodostolon
- Tramariskoi
- Noba
- Zekedespa
- Skaria

Event Date: 640 GR

§ 4.30  Province of Phrygia Kappatiane:
- The Metropolis of Hierapolis has 5 cities and/or bishops under it:
- Meloupole
- Dionysioupolis
- Anastasioupolis
- Attouda
- Mosyna

Event Date: 640 GR

§ 5.9  Province of Thessaly, under a hegemon, 17 cities
- Larisa
- Demetrias
- Thebai
- Echinaion
- Lamia
- Hypata
- Metropolis
- Trikai
- Gomphoi
- Kaisareia
- Diokletianoupolis
- Pharsalos
- Saltoboramision
- Saltos Iovios
- island of Skopelos
- island of Skiathos
- island of Peparethos

Event Date: 530 GR

§ 5.10  Province of Hellas or Achaia, under a proconsul, 79 cities
- Skarphia
- Elatina
- Boe and Drimya
- Daulia
- Chaironeia
- Naupaktos
- Delphoi
- Amphissa
- Tithora
- Ambrosos
- Antikyra
- Lebadia
- Koronia of Boiotia
- Sterais
- Opous
- Anastasis
- Adepsos [of the] island Euboia
- Anthedon
- Boumelita
- Thespiai
- Yttos Thisthai
- Thebai metropolis of Boiotia
- Tanagra
- Chalkis of the island of Euboia
- Porthmos
- Karystos
- Plateai
- Aigosthena
- Athens metropolis of Attike
- Megara
- Pagai
- emporion Krommon
- Aigina island
- Poitoiousa
- Kea
- Kythnos
- Delos adelos
- Skyros
- Talamine until Thermopylai
- Korinthos once Ephyra, metropolis of all Hellas
- New Sikyon
- Aigeirai
- Aigion
- Methana
- Tryzena
- Pilaura
- Hieramione
- Argos
- Tegea
- Thalpousa
- Mantineia
- Lakedaimon metropolis of Lakonike, once Sparta
- Gerenthrai
- Pharai
- Asopos
- Akreai
- Phialea
- Messene
- Koronia
- Asine
- Mothone
- Kyparissia
- Elis metropolis of Arkadia
- Patrai
- Aigion metropolis of Aitolia
- island Kefallenia
- island Panormos
- island Zakynthos
- island Kytheria
- island Mykon
- island Strophadia
- island Molos opposite Korinthos
- island Dorousa
- island Lemnos
- island Imbros

Event Date: 530 GR

§ 5.11  Province of Crete, under a consular, 22 cities:
- metropolis Gortyne
- Inatos
- Bienna
- Ierapydna
- Kamara
- Allyngos
- Chersonesos
- Lyktos
- Arkadia
- Knossos
- Soubritos
- Oaxios
- Eleutherna
- Lampai
- Aptera
- Kydonea
- Kisamos
- Kantania
- Elyros
- Lissos
- Phoinike or Aradena
- island Klaudos

Event Date: 530 GR

§ 5.12  Province of Old Epeiros, under a hegemon, 12 cities
- metropolis Nikopolis
- Dodonai
- Euroia
- Aknion
- Adrianoupolis
- Appon
- Phoinike
- Anchiasmos
- Bouthrotos
- Photike
- Kerkyra island
- Ethrake island

Event Date: 530 GR

§ 5.13  Province of New Epeiros, under a consular, 9 cities
- Dyrrachion once Epidamnos
- Skampa
- Apollonia
- Boulis
- Amantia
- Poulcherioupolis
- Aulon
- Aulinidos metropolis
- Listron and Skepon

Event Date: 530 GR
END
Event Date: 2017

Quick Search

Go to Paragraph

    ×